តើការលាឈប់ពីការងារត្រូវគោរពតាមវិធានអ្វីខ្លះ?

ការលាឈប់ពីការងារសំដៅដល់ការរំលាយកិច្ចសន្យាការងារដោយឆន្ទៈឯកតោភាគីរបស់កម្មករនិយោជិត។ ការលាឈប់នេះ ភាគច្រើន ប្រើសម្រាប់ទំនាក់ទំនងការងារដែលស្ថិតក្រោមកិច្ចសន្យាការងារដែលមានថិរវេលាមិនកំណត់។ តើការលាឈប់នេះត្រូវគោរពតាមវិធានអ្វីខ្លះ? អត្ថបទនេះពិភាក្សាដោយសង្ខេបអំពីវិធានទាំងនោះ។

សូមអានបន្ត…https://kanharithnop.files.wordpress.com/2020/07/rules-on-resignation.pdf

Categories Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close