តើគេអាចចុះកិច្ចសន្យាក្នុងនាម និងតំណាងឲ្យក្រុមហ៊ុនមួយ ដែលមិនទាន់បានបង្កើត ឬចុះក្នុងបញ្ជីពាណិជ្ជកម្មបានដែរឬទេ?

ភាពខុសគ្នារវាងក្រុមហ៊ុនឯកជនទទួលខុសត្រូវមានកម្រិត និងក្រុមហ៊ុនមហាជនទទួលខុសត្រូវមានកម្រិត

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close