ការឈប់សំរាកមួយថ្ងៃបន្តទៀត ប្រសិនបើថ្ងៃបុណ្យត្រូវចំលើថ្ងៃអាទិត្យ

ថ្ងៃបុណ្យទាំងអស់មិនមែនសុទ្ធតែអាចឱ្យកម្មករនិយោជិតបានឈប់សំរាក ដោយទទួលបានប្រាក់ឈ្នួលនោះទេ។ ជារៀងរាល់ឆ្នាំ ក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ ចេញប្រកាសកំណត់ថ្ងៃបុណ្យដែលត្រូវឈប់មានប្រាក់ឈ្នួលសម្រាប់កម្មករនិយោជិតនៃសហគ្រាសទាំងអស់។ ជាក់ស្តែង ថ្មីៗនេះ ក្រសួងបានចេញប្រកាសលេខ ៣៩៧/២០ ក.ប/ប្រ.ក.អ.ធ.ក ចុះថ្ងៃទី៣ ធ្នូ ឆ្នាំ២០២០ ស្តីពីការឈប់បុណ្យដែលមានប្រាក់ឈ្នួល ឆ្នាំ២០២១។

អត្ថបទពេញនៅ៖ https://kanharithnop.files.wordpress.com/2020/12/public-holiday-on-sunday.pdf

Categories Uncategorized

1 thought on “ការឈប់សំរាកមួយថ្ងៃបន្តទៀត ប្រសិនបើថ្ងៃបុណ្យត្រូវចំលើថ្ងៃអាទិត្យ

  1. ភាព សុភ័ក្រ December 17, 2020 — 11:02 pm

    ដោយយោងតាមមាត្រា ៦០៤ កថាខណ្ឌទី២
    “បើភតិកៈបានចំណាយសោហ៊ុយដើម្បីកែលំអវត្ថុជួល ឬ ចំណាយផ្សេងទៀត ដើម្បីបង្កើនតម្លៃ លុះត្រាតែនៅក្នុងករណីដែលកម្រិតនៃកំណើនតម្លៃនោះនៅតែមាន នា ពេលបញ្ចប់ភតិសន្យាតែប៉ុណ្ណោះទេ ទើបភតិកៈអាចទាមទារចំពោះភតិបតី ឱ្យសងវិញនូវ ប្រាក់ដែលបានចំណាយ ឬ តម្លៃប្រាក់ដែលកើននោះ ដោយផ្អែកតាមការជ្រើសរើសរបស់ ភតិបតីបាន ។ ប៉ុន្ដែ តុលាការអាចអនុញ្ញាត ដោយកំណត់អំឡុងពេលសមរម្យ ឱ្យសងវិញ យោលតាមការទាមទាររបស់ភតិបតីបាន ។” យោងតាមមាត្រានេះ បានន័យថា លោក សុក ត្រូវសងទៅនូវប្រាក់ចំណាយសាងសង់អាគារ ដែលធ្វើឲ្យដីរបស់លោកបានកើនតម្លៃ ។

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close