ប្រធានសក្តិ (force majeure)

មាត្រា ៣៨៩ នៃក្រមរដ្ឋប្បវេណីកំណត់ថា ការមិនអនុវត្តកាតព្វកិច្ចសំដៅ​ទៅលើ​ករណី​​ដែល​​កូន​បំណុល​​មិនអនុវត្តកាតព្វកិច្ចដែលកើតឡើងពីកិច្ចសន្យា។ មាត្រា ៣៩០ នៃច្បាប់​ដដែល​​ចែងថា ក្នុង​ករណី​ដែលមាន​ការមិន​អនុវត្ត​កាតព្វ​កិច្ច​របស់កូនបំណុល ម្ចាស់បំណុល​អាចទាម​ទារ​ឲ្យ​​អនុវត្ត​​ដោយបង្ខំ សងសំណង​នៃកា​រ​ខូច​ខាត ឬរំលាយកិច្ចសន្យា។ តើករណី​ប្រធាន​​សក្តិអាច​ធ្វើ​​ឲ្យ​កូនបំណុល​​​រួចផុតពី​ការអនុវត្ត​កាតព្វ​កិច្ចនៃកិច្ចសន្យា និងការទទួលខុស​ត្រូវ​​ចំពោះ​ការ​មិន​​អនុវត្ត​កាតព្វ​កិច្ចដោយមូលហេតុនៃប្រធានសក្តិនោះដែរឬទេ? អត្ថបទ​​នេះ​ពិភាក្សាដោយសង្ខេប​អំពី “ប្រធាន​សក្តិ” ឬ “force majeure“​ ជា​ភាសា​អង់គ្លេស ដើម្បី​ផ្តល់​​គំនិត​សម្រាប់​​ការ​សិក្សា​ស្រាវ​​​ជ្រាវអំពីប្រធានបទនេះ។

សូមអានបន្ត https://kanharithnop.files.wordpress.com/2020/03/force-majeure.pdf

Categories Uncategorized

2 thoughts on “ប្រធានសក្តិ (force majeure)

  1. Thanks for your detailed explanation!

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close