ការឈប់សំរាកពិសេស

ច្បាប់ស្តីពីការងារបានកំណត់លក្ខខណ្ឌការងារដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការឈប់សំរាករបស់កម្មករនិយោជិត ដែលមានជាអាទិ៍ ការ ឈប់សម្រាកប្រចាំសប្តាហ៍ ថ្ងៃឈប់បុណ្យមានប្រាក់ឈ្នួល ការឈប់សំរាកប្រចាំឆ្នាំដោយមានប្រាក់ឈ្នួល ការឈប់សំរាកមាតុភាព និងការឈប់សំរាកពិសេសជាដើម។ អត្ថបទនេះពិភាក្សាដោយសង្ខេបអំពីការឈប់សំរាកពិសេស ដែលជាផ្នែកមួយនៃការអនុវត្តគោលការណ៍តុល្យភាពរវាងការងារ និងជីវិតរបស់កម្មករនិយោជិត (Work-Life Balance)។ ប្រសិនបើមិនមានការកំណត់ជាក់លាក់ទេ មាត្រាដែលយោងក្នុងអត្ថបទនេះសំដៅដល់មាត្រានៃច្បាប់ស្តីពីការងារ។

១. អ្វីទៅជាការឈប់សំរាកពិសេស?

ការឈប់សំរាកពិសេសសំដៅដល់ការឈប់សំរាករបស់កម្មករនិយោជិត ដោយមានប្រាក់ឈ្នួលដែលមានថិរវេលាមិនលើសពី ៧ ថ្ងៃក្នុងមួយឆ្នាំ ក្នុងឱកាសដែលកម្មករនិយោជិតមានធុរៈផ្ទាល់ខ្លួន ឬក្នុងឱកាសមានព្រឹត្តិការណ៍ប៉ះពាល់ផ្ទាល់ដល់គ្រួសារនៃកម្មករនិយោជិតនោះ ដូចជា (១) ការរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ផ្ទាល់ខ្លួន (២) ប្រពន្ធសំរាលកូន (៣) រៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍កូន (៤) ប្តី ប្រពន្ធ កូន ឳពុក ម្តាយ មានជម្ងឺ ឬទទួលមរណភាព។ (មាត្រា ១៧១ កថាខណ្ឌទី១ នៃច្បាប់ស្តីពីការងារ និងប្រការ ១ នៃប្រកាសលេខ ២៦៧ សកបយ ចុះថ្ងៃទី១១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០០១ ស្តីពីការការឈប់សំរាកពិសេស)

២. លក្ខខណ្ឌនៃការឈប់សំរាកពិសេស

ប្រការ ២ នៃប្រកាស២៦៧ បានកំណត់ថា និយោជកអាចធ្វើការកាត់កងការឈប់សំរាកពិសេសនេះពីការឈប់សំរាកប្រចាំឆ្នាំរបស់កម្មករនិយោជិតបាន ប្រសិនបើកម្មករនិយោជិតនោះមិនទាន់អនុវត្តការឈប់សម្រាកប្រចាំឆ្នាំទាំងអស់របស់ខ្លួនទេ ឬ អាច តម្រូវឲ្យកម្មករនិយោជិតធ្វើការសងវិញ ប្រសិនបើកម្មករនិយោជិតនោះបានអនុវត្តការឈប់សំរាកប្រចាំឆ្នាំទាំងអស់របស់ខ្លួនហើយ។ ផ្អែកតាមប្រការនេះ និងជាការបកស្រាយ យេីងឃេីញមានករណីចំនួន ៣ សំខាន់ៗ ដែលទាក់ទងនឹងការអនុវត្តការឈប់សំរាកពិសេសនេះ ហើយដែលយើងនឹងពិភាក្សាដូចខាងក្រោម។

ទី១ ជាករណីដែលកម្មករនិយោជិតមិនទាន់អនុវត្តការឈប់សំរាក ប្រចាំឆ្នាំទាំងអស់នៅឡើយ ពោលគឺកម្មករនិយោជិតមាននៅសល់ថ្ងៃឈប់សំរាកប្រចាំឆ្នាំ។ ឧទាហរណ៍ កម្មករនិយោជិតមានថ្ងៃឈប់សំរាកប្រចាំឆ្នាំដែលពុំទាន់បានប្រើ ចំនួន ១៨ ថ្ងៃ។ កម្មករ និយោជិតនោះបានឈប់សំរាក ៣ ថ្ងៃ ដើម្បីរៀបអាពាហ៌ពិពាហ៌ផ្ទាល់ខ្លួន។ ក្នុងករណីនេះ ថ្ងៃឈប់សំរាក ប្រចាំឆ្នាំរបស់កម្មករនិយោជិតត្រូវនៅសល់តែ ១៥ ថ្ងៃតែប៉ុណ្ណោះ។

 ទី២ ជាករណីដែលកម្មករនិយោជិតបានអនុវត្តការឈប់សំរាកប្រចាំឆ្នាំទាំងអស់ ក៏ប៉ុន្តែកម្មករនិយោជិតនៅពុំទាន់បានអនុវត្តការឈប់សំរាកពិសេសទាំងអស់របស់ខ្លួននៅឡេីយ។ ឧទាហរណ៍ កម្មករនិយោជិតបានសុំច្បាប់៣ ថ្ងៃដើម្បីរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ផ្ទាល់ខ្លួន។ ក្នុងករណីនេះ ដោយហេតុថាកម្មករនិយោជិតមានថ្ងៃឈប់សំរាកពិសេសដែលពុំបានប្រេី ប្រាស់ចំនួន ៧ថ្ងៃ និយោជកអាចអនុញ្ញាតឲ្យកម្មករនិយោជិតឈប់សំរាកពិសេសចំនួន៣ ថ្ងៃតាមការស្នើសុំដោយមានប្រាក់ឈ្នួល ប៉ុន្តែនិយោជកអាចតម្រូវឲ្យកម្មករនិយោជិតនោះធ្វេីការ សងវិញបាន។ ការធ្វើការសងវិញនេះអាចអនុវត្តបានតែក្នុងរយៈពេល ៩០ ថ្ងៃ ក្រោយពីថ្ងៃឈប់សំរាកពិសេស ហើយការធ្វើការ សងត្រូវអនុវត្តក្នុងថ្ងៃធ្វើការធម្មតា និងក្នុងលក្ខខណ្ឌដែលថិរវេលាធ្វេីការសរុបមិនលើសពី ១០ ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃ ឬលើសពី៥៦ ម៉ោងក្នុងមួយសប្តាហ៍។ (ប្រការ ៣ នៃ ប្រកាសលេខ២៦៧) ការធ្វើការសងត្រូវឲ្យឈ្នួលតាមអត្រាពេលម៉ោងធ្វើការធម្មតា។ (ប្រការ ៤ នៃប្រកាសលេខ ២៦៧)

ទី៣ ជាករណីដែលកម្មករនិយោជិតពុំមានសល់ថ្ងៃឈប់សំរាកប្រចាំឆ្នាំ និងថ្ងៃឈប់សំរាកពិសេសឡើយ ប៉ុន្តែកម្មករនិយោជិត ចង់ឈប់សំរាកដោយមូលហេតុពិសេសណាមួយដែលបានរៀបរាប់ខាងលេី។ ដោយហេតុថាការឈប់សំរាកពិសេសតាមច្បាប់មានតែ ៧ ថ្ងៃក្នុង១ ឆ្នាំ និយោជកអាចអនុញ្ញាតច្បាប់ដល់កម្មករនិយោជិតដើម្បីរៀបការ(ជាឧទាហរណ៍) ប៉ុន្តែនិយោជកពុំមានកាតព្វកិច្ចបង់ប្រាក់ឈ្នួលឲ្យកម្មករនិយោជិតនោះឡើយ នៅក្នុងអំឡុងពេលនៃការឈប់សំរាកនេះ។

៣. តើគូភាគីអាចកំណត់លក្ខខណ្ឌនៃការឈប់សំរាកពិសេសខុសពីច្បាប់ដែរឬទេ?

លក្ខខណ្ឌខាងលេី គឺជាស្តង់ដារអប្បបរមាដែលកំណត់ដោយច្បាប់។ និយោជក និងកម្មករនិយោជិតអាចកំណត់លក្ខខណ្ខនៃការឈប់សំរាកពិសេសផ្សេងពីការកំណត់របស់ច្បាប់ស្តីពីការងារ និងប្រកាសខាងលើបាន ក្នុងករណីដែលលក្ខខណ្ឌនោះផ្តល់អត្ថប្រយោជន៍ដល់កម្មករនិយោជិតច្រើនជាងអត្ថប្រយោជន៍ដែលផ្តល់ដោយច្បាប់ស្តីពីការងារ និងប្រកាសខាងលើ។

 

 

 

 

Published by Kanharith Nop

Kanharith Nop obtained a Degree of Doctor of Laws (Comparative Law) from Nagoya University, Japan in March 2013. His research interests and areas of practices include corporate law, employment and labor laws, contract laws and laws on securities of obligations.

6 thoughts on “ការឈប់សំរាកពិសេស

  1. ថ្ងៃឈប់សម្រាកពិសេស ឃើញមាននិយាយតែរឿងការកាត់កងជាមួយថ្ងៃឈប់សម្រាកប្រចំាឆ្នាំ
    សុំសួរ ចុះបើបុគ្គលិចូលបំរើការក្រោមពី 1​ឆ្នាំ មានសិទ្ធិឈប់និងបានទទួលប្រាក់ឈ្នួលឬមិនបានទទួលប្រាក់ឈ្នូល

  2. សម្រាប់យោបល់ខ្ញុំ ខ្ញុំគិតថាចំពោះកម្មករនិយោជិតដែលេទើបចូលធ្វើការក្រោម១ឆ្នាំ ក៏អាចប្រើប្រាស់ច្បាប់ឈប់សម្រាកពិសេសបានដែរ ហើយមិនត្រូវបានកាត់ប្រាក់ឈ្នួលឡើយ។ ករណីការឈប់សម្រាកច្បាប់ពិសេសនោះ មានអមជាមួយឯកសារយោងមកបញ្ញាក់ពីការឈប់សម្រាកនោះ។

  3. សូមអរគុណចំពោះការផ្តល់យោបល់។ បាទ​ ការឈប់សំរាកពិសេស​ ក៏អាចផ្តល់ដល់កម្មនិយោជិតដែលធ្វេីការក្រោមមួយឆ្នាំដែរ​ ដោយអនុលោមតាមវិធាននៃការឈប់សំរាកពិសេស​ ដូចរៀបរាប់ខាងលេី។

  4. ឧទាហរណ៍៖ ខ្ញុំមិនទាន់បានប្រើប្រាស់ច្បាប់ឈប់សម្រាកពិសេសនៅឡើយទេ។ ហើយខ្ញុំបានប្រើប្រាស់ច្បាប់ឈប់សម្រាកពិសេសចំនួន៧ថ្ងៃសម្រាប់រៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍។ ប៉ុន្តែថ្ងៃឈប់សម្រាកប្រចាំឆ្នាំរបស់ខ្ញុំនៅសល់តែ៣ថ្ងៃទេ។ ចឹងត្រូវកាត់កងគ្នា ខ្ញុំនៅជំពាក់៤ថ្ងៃទៀត។ ការធ្វើការសងវិញក្នុងរយៈពេល៩០ថ្ងៃ ខ្ញុំបានធ្វើសរុបតែ២ថ្ងៃទេ។ ចឹងនៅខ្វះគេ ២ថ្ងៃទៀត។ រហូតដល់ចុងឆ្នាំ ក្រុមហ៊ុនបានធ្វើការកាត់ប្រាក់ខ្ញុំចំនួន២ថ្ងៃហ្នឹង។ តើការទូទាត់បែបហ្នឹងត្រឹមត្រូវដែរឬទេ? ហើយករណីមួយទៀត បើថ្ងៃឈប់សម្រាកពិសេស និងថ្ងៃឈប់សម្រាកប្រចាំឆ្នាំ ត្រូវបានទូទាត់គ្នាអស់ បន្ទាប់មកខ្ញុំបានស្នើសុំច្បាប់ឈប់សម្រាកធម្មតាអស់៣ថ្ងៃក្នុង១ឆ្នាំ ហើយចុងឆ្នាំក្រុមហ៊ុនក៏បានធ្វើការកាត់ប្រាក់ខែចំនួន៣ថ្ងៃដែលជំពាក់ តើការទូទាត់បែបហ្នឹងត្រឹមត្រូវដែរឬទេ?

    1. សូមអរគុណចំពោះសំណួរ។ លោកលោកស្រីអាចអានប្រកាសលេខ២៦៧​ ចុះថ្ងៃទី១១​ ខែតុលា​ ឆ្នាំ២០០១​ ស្តីពីការឈប់សំរាកពិសេស​ និងសេចក្តីណែនាំលេខ​ ០១០/២០​ចុះថ្ងៃទី​ ២១​ ខែកុម្ភ:​ ឆ្នាំ២០២០​ ស្តីពីការអនុវត្តការទូទាត់សងការឈប់សំរាកពិសេស។ សូមអរគុណ

Leave a Reply

error: Content is protected !!
Don`t copy text!
%d bloggers like this: