សេចក្តីសម្រេចរបស់ម្ចាស់ហ៊ុន (Resolution of Shareholders)

ការចាត់ចែងអាជីវកម្ម និងការងាររបស់ក្រុមហ៊ុនត្រូវបានប្រគល់ជូនក្រុមប្រឹក្សាភិបាលរបស់ក្រុមហ៊ុន ប៉ុន្តែកិច្ចការ ឬ សកម្មភាពសំខាន់ៗរបស់ក្រុមហ៊ុន ដែលមិនមែនជាប្រតិបត្តិការជាធម្មតារបស់ក្រុមហ៊ុន មានជាអាទិ៍ ដូចជា ការកែប្រែលក្ខន្តិកៈ ឬលុបចោលលក្ខន្តិកៈរបស់ក្រុមហ៊ុន ការលក់ទ្រព្យសម្បត្តិក្រុមហ៊ុនទាំងអស់ ឬ មួយភាគ ការរួមបញ្ចូលក្រុមហ៊ុន ការរំលាយ ឬជម្រះបញ្ជីក្រុមហ៊ុនជាដើម ត្រូវសម្រេចដោយម្ចាស់ហ៊ុន ។ សេចក្តីសម្រេចរបស់ម្ចាស់ហ៊ុន អាចធ្វើតាមរយៈការកោះប្រជុំមហាសន្និបាតម្ចាស់ហ៊ុន ឬ សេចក្តីសម្រេចជាលាយលក្ខណ៍អក្សរ។

អភិបាលទាំងឡាយរបស់ក្រុមហ៊ុនត្រូវកោះប្រជុំមហាសន្និបាតម្ចាស់ហ៊ុនប្រចាំឆ្នាំមិនឲ្យលើសពី១២ ខែ ក្រោយពីក្រុមហ៊ុននោះបានបង្កើតឡើងជាផ្លូវការ ហើយត្រូវកោះប្រជុំមហាសន្និបាត វិសាមញ្ញរបស់ម្ចាស់ហ៊ុន នៅពេលណាក៏បានតាមការចាំបាច់។ (ម.២០៦) សេចក្តីសម្រេចរបស់ ម្ចាស់ហ៊ុនមាន ២ ប្រភេទ គឺ សេចក្តីសម្រេចសាមញ្ញ និងសេចក្តីសម្រេចពិសេស។ សេចក្តី សម្រេចសាមញ្ញមានន័យថាជាសេចក្តីសម្រេចមួយត្រូវធ្វើឡើងដោយសម្លេងឆ្នោតភាគច្រើនដាច់ខាត ដែលបានចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោត ។ ឧទាហរណ៍ ការជ្រើសរើសអភិបាល (ម.១១៨) និងការតែងតាំងសវនករមួយរូបសម្រាប់ក្រុមហ៊ុន (ម.២២៩) ជាដើមត្រូវធ្វើឡើងតាមរយៈសេចក្តីសម្រេចសាមញ្ញរបស់ម្ចាស់ហ៊ុន។ ចំណែកឯសេចក្តីសម្រេចពិសេសមានន័យថាជាសេចក្តី សម្រេចមួយត្រូវធ្វើឡើងដោយសម្លេងឆ្នោតភាគច្រើន ២/៣ ដែលបានចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោត ឬពីការចុះហត្ថលេខារបស់សមាជិកភាគហ៊ុនទាំងឡាយដែលមានសិទ្ធិក្នុងការបោះឆ្នោតធ្វើសេចក្តីសម្រេចនោះ។ ឧទាហរណ៍ ការកែប្រែលក្ខន្តិកៈក្រុមហ៊ុន (ម.២៣៦) ការរំលាយក្រុមហ៊ុនបញ្ចូលគ្នា (ម.២៤៥) ការរំលាយក្រុមហ៊ុន និងការជម្រះបញ្ជី (ម.២៥១-២៥២) ជាដើម ត្រូវធ្វើឡើយតាមរយៈសេចក្តីសម្រេចពិសេសរបស់ម្ចាស់ហ៊ុន។

សេចក្តីសម្រេចជាលាយលក្ខណ៍អក្សរដែលមានចុះហត្ថលេខារបស់ម្ចាស់ហ៊ុនទាំងអស់ដែលមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតមានសុពលភាព ដូចគ្នានឹងសេចក្តីសម្រេចដែលបានអនុម័តនៅឯមហាសន្និបាត ម្ចាស់ហ៊ុនដែរ ។ សេចក្តីសម្រេចជាលាយលក្ខណ៍អក្សរទាក់ទងនឹងប្រធានបទទាំងឡាយដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងមហាសន្និបាត ម្ចាស់ហ៊ុន ដែលបានចុះហត្ថលេខាដោយម្ចាស់ហ៊ុនដែលមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតទាំងអស់ គឺរួចផុតអំពីលក្ខខណ្ឌតម្រូវនៃច្បាប់ស្តីពីសហគ្រាសពាណិជ្ជកម្ម ដែលទាក់ទងទៅនឹងមហាសន្និបាតម្ចាស់ហ៊ុន។ (ម.២២១)

Categories Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close